Polityka prywatności

Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług edukacyjnych oraz konferencyjnych świadczonych poprzez Serwis.

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest KIMZE SP. Z O.O. z siedzibą w Macierzyszu, Ul. Wojska Polskiego 7, KRS 0000438603, NIP1182088170, REGON 146468729.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – m.in. z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego RODO) oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.


Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami
umowy.


Administrator danych nie podejmuje czynności przetwarzania, które mogłyby się wiązać z poważnym prawdopodobieństwem wystąpienia wysokiego ryzyka dla praw i wolności osób, zaś w przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie takie ma miejsce niezwłocznie należy podjąć
działania przewidziane w art. 35 i następnych RODO. Administrator przetwarza dane wyłącznie w celach handlowych oraz reklamowych.


Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania rejestracji lub procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, chyba że co innego wynika z celu wyraźnie podanego Użytkownikowi podczas podawania danych.

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej,  ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis kimzeonline.com.

Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w stopce serwisu lub prosimy o kontakt mailowy na adres: kimze@kimzegroup.com.